Đến tháng 9/2018, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 26/09/2018 - 12:54
Đến tháng 9/2018, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:26/09/2018 - 12:54