Đến tháng 6/2019, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 25/06/2019 - 03:38
Đến tháng 6/2019, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:25/06/2019 - 03:38