Đến tháng 8/2021, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 02/08/2021 - 19:46
Đến tháng 8/2021, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:02/08/2021 - 19:46