Đến tháng 2/2018, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 19/02/2018 - 14:57
Đến tháng 2/2018, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:19/02/2018 - 14:57