Đến tháng 3/2017, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 28/03/2017 - 07:21
Đến tháng 3/2017, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:28/03/2017 - 07:21
.