Đến tháng 8/2019, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 24/08/2019 - 04:11
Đến tháng 8/2019, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:24/08/2019 - 04:11