Đến tháng 12/2019, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 09/12/2019 - 02:45
Đến tháng 12/2019, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:09/12/2019 - 02:45