Đến tháng 7/2020, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 07/07/2020 - 20:08
Đến tháng 7/2020, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:07/07/2020 - 20:08