Đến tháng 5/2019, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 23/05/2019 - 17:10
Đến tháng 5/2019, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:23/05/2019 - 17:10