Đến tháng 3/2018, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 18/03/2018 - 06:38
Đến tháng 3/2018, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:18/03/2018 - 06:38