Đến tháng 4/2020, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 10/04/2020 - 16:26
Đến tháng 4/2020, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:10/04/2020 - 16:26