Đến tháng 3/2019, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 26/03/2019 - 22:13
Đến tháng 3/2019, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:26/03/2019 - 22:13