Đến tháng 1/2019, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 24/01/2019 - 14:51
Đến tháng 1/2019, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:24/01/2019 - 14:51