Đến tháng 2/2017, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 26/02/2017 - 07:58
Đến tháng 2/2017, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:26/02/2017 - 07:58
.