Đến tháng 12/2016, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 05/12/2016 - 07:28
Đến tháng 12/2016, Sở TTTT đã trao đổi
3.322
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:05/12/2016 - 07:28
.