Đến tháng 9/2020, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 27/09/2020 - 14:46
Đến tháng 9/2020, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:27/09/2020 - 14:46