Đến tháng 12/2018, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 14/12/2018 - 07:03
Đến tháng 12/2018, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:14/12/2018 - 07:03