Đến tháng 6/2017, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 24/06/2017 - 10:21
Đến tháng 6/2017, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:24/06/2017 - 10:21
.