Đến tháng 11/2018, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 15/11/2018 - 18:39
Đến tháng 11/2018, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:15/11/2018 - 18:39