Đến tháng 7/2019, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 18/07/2019 - 06:38
Đến tháng 7/2019, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:18/07/2019 - 06:38