Đến tháng 4/2017, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 29/04/2017 - 10:24
Đến tháng 4/2017, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:29/04/2017 - 10:24
.