Đến tháng 5/2018, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 27/05/2018 - 00:48
Đến tháng 5/2018, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:27/05/2018 - 00:48