Đến tháng 12/2017, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 12/12/2017 - 03:41
Đến tháng 12/2017, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:12/12/2017 - 03:41