Đến tháng 4/2021, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 14/04/2021 - 00:01
Đến tháng 4/2021, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:14/04/2021 - 00:01