Đến tháng 2/2019, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 18/02/2019 - 04:04
Đến tháng 2/2019, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:18/02/2019 - 04:04