Đến tháng 11/2020, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 28/11/2020 - 00:34
Đến tháng 11/2020, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:28/11/2020 - 00:34