Đến tháng 9/2016, Sở TTTT đã giải quyết
100.0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 9/25/2016 - 21:03
Đến tháng 9/2016, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:9/25/2016 - 21:03