Đến tháng 11/2019, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 20/11/2019 - 10:21
Đến tháng 11/2019, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:20/11/2019 - 10:21