Đến tháng 10/2016, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 27/10/2016 - 07:59
Đến tháng 10/2016, Sở TTTT đã trao đổi
2.600
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:27/10/2016 - 07:59
.