Đến tháng 10/2020, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 22/10/2020 - 11:16
Đến tháng 10/2020, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:22/10/2020 - 11:16