Đến tháng 7/2018, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 22/07/2018 - 02:22
Đến tháng 7/2018, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:22/07/2018 - 02:22