Đến tháng 10/2019, Sở TTTT đã giải quyết
100,0%
hồ sơ trước và đúng hạn. Cập nhật: 17/10/2019 - 08:58
Đến tháng 10/2019, Sở TTTT đã trao đổi
0
văn bản giữa 7 đơn vị. Cập nhật:17/10/2019 - 08:58