Sửa đổi quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông

Thứ Năm, ngày 28 tháng 9 năm 2017 - 07:30


Bộ Thông tin và Truyền thông đang tổ chức lấy ý kiến của toàn thể các Bộ, cơ quan ngang bộ, UBND và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp viễn thông và đông đảo nhân dân cho dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.

 

ảnh minh họa

Theo dự thảo, sẽ sửa đổi bổ sung một số điều như sau:
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 10: “b) Số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là người được phân bổ theo khối 100.000 số, 1.000.000 số. Số lượng tối thiểu là 100.000 số và tối đa là 1.000.000 số cho mỗi lần phân bổ (áp dụng cho phân bổ lần đầu cũng như các lần phân bổ tiếp theo).”
Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 11: “b) Số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là thiết bị được phân bổ theo khối 100.000 số, 1.000.000 số. Số lượng tối thiểu là 100.000 số và tối đa là 1.000.000 số cho mỗi lần phân bổ (áp dụng cho phân bổ lần đầu cũng như các lần phân bổ tiếp theo).”
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12: “2. Cách thức phân bổ: Số dịch vụ gọi tự do và số dịch vụ gọi giá cao được phân bổ theo khối 10 số, 100 số, 1.000 số. Số lượng tối thiểu là 10 số và tối đa là 1.000 số cho mỗi lần phân bổ (áp dụng cho phân bổ lần đầu cũng như các lần phân bổ tiếp theo).”
Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 13: “a) Số dịch vụ tin nhắn ngắn được phân bổ cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất.”
Bộ Thông tin và Truyền thông nhận ý kiến góp ý cho dự thảo từ ngày 15/9/2017 đến hết ngày 15/11/2017.

Hồ Lan