UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến

Thứ Ba, ngày 10 tháng 10 năm 2017 - 10:20


Ngày 02/10/2017 vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành quyết định số 345/QĐ-UBND về Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang.

 Hệ thống HNTH tỉnh Tuyên Quang là hệ thống được kết nối thông qua mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và nhà nước giữa 28 điểm cầu bao gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 18 Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện và thành phố; được kết nối với nhau thông qua máy chủ trung tâm.

Các học viên tham dự lớp tập huấn sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền hình tỉnh Tuyên Quang
do Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với nhà thầu tổ chức.

Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang gồm 4 chương và 15 điều, bao gồm: Các quy định chung về mục đích của việc sử dụng hệ thống HNTH tỉnh; Trách nhiệm quản lý và sử dụng hệ thống HNTH; Các yêu cầu cụ thể, như: Các yêu cầu cơ bản của phòng HNTH; Yêu cầu khi sử dụng hệ thống HNTH; Nguyên tắc tổ chức cuộc họp trên hệ thống HNTH; Đăng ký sử dụng hệ thống HNTH; Công tác chuẩn bị trước cuộc họp HNTH; Trách nhiệm của các điểm cầu trong cuộc họp.

Sở Thông tin và Truyền thông được Ủy ban nhân dân tỉnh giao là đơn vị đầu mối quản trị, vận hành toàn bộ hệ thống; hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật; đôn đốc các cơ quan, ban, ngành, đơn vị quản lý và sử dụng có hiệu quả hệ thống HNTH của tỉnh; Lập kế hoạch kiểm tra định kỳ hệ thống HNTH (phối hợp với các điểm cầu và Viễn thông Tuyên Quang) để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố đảm bảo hệ thống sẵn sàng hoạt động khi có yêu cầu sử dụng; Phối hợp tổ chức kiểm tra, đấu nối các thiết bị đầu cuối đường truyền, chất lượng âm thanh, hình ảnh hoàn tất chậm nhất 01 giờ trước giờ khai mạc cuộc họp; Thiết lập các thông số kỹ thuật, điều khiển thiết bị hệ thống HNTH phục vụ cuộc họp được hoạt động thông suốt.

Hàng năm rà soát hệ thống HNTH, tiếp nhận và tổng hợp các ý kiến phản ánh của các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu đưa ra các giải pháp nâng cấp, mở rộng hệ thống; đề xuất các kế hoạch bảo đảm về nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo các kiến thức mới về công nghệ và kỹ thuật cho cán bộ vận hành;

Đồng thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp, bảo trì hệ thống HNTH cho các cơ quan liên quan trên địa bàn; Tổng hợp danh sách các cán bộ kỹ thuật tham gia quản lý, vận hành Hệ thống HNTH và thông báo cho các điểm cầu, đơn vị liên quan biết để thuận tiện liên hệ và phối hợp; Tiếp nhận và sắp xếp lịch họp cho các cơ quan, đơn vị đăng ký sử dụng hệ thống HNTH; Hàng năm lập dự toán kinh phí thuê đường truyền chung cho các đơn vị; kinh phí bảo trì, nâng cấp hệ thống vào trong dự toán ngân sách hàng năm hoạt động của Sở.

Đối với điểm cầu tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu: Phải tăng cường sử dụng hệ thống HNTH trong việc tổ chức các cuộc họp với Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ban hành và niêm yết nội quy phòng họp trực tuyến bảo đảm các điều kiện quy định trong Quy chế này; bố trí 01 cán bộ phụ trách kỹ thuật vận hành, quản lý và sử dụng thiết bị phòng họp trực tuyến. Ngoài ra, hàng năm lập dự toán kinh phí trong hoạt động của đơn vị để phục vụ cho việc quản lý, duy trì, bảo trì, nâng cấp hệ thống; Định kỳ cuối năm các cơ quan, đơn vị lập báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống HNTH, gửi ý kiến, kiến nghị, đề xuất về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hệ thống HNTH tỉnh Tuyên Quang được sử dụng để tổ chức các cuộc họp giữa Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện và thành phố nhằm góp phần tích cực vào việc đổi mới, nâng cao hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Lan
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.323 views


Tổng số: 601 | Trang: 1 trên tổng số 61 trang  

Xem tin theo ngày:   / /