Tuyên Quang tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thứ Năm, ngày 12 tháng 10 năm 2017 - 08:50


Để nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, vừa qua UBND tỉnh đã ban hành văn bản số 3136/UBND-NC ngày 06/10/2017, về việc tăng cường thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường tổ chức triển khai đầy đủ, nghiêm túc nội dung Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tăng cường vai trò giám sát của cá nhân, tổ chức đối với việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Cán bộ Bộ phận một cửa của UBND huyện Hàm Yên hướng dẫn công dân tra cứu thông tin
về thủ tục hành chính trên máy tính trực tiếp tại nơi giao dịch. (Ảnh: Nguồn Internet)

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các các cơ quan đơn vị thực hiện hướng dẫn đầy đủ việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp nhằm hạn chế tối đa việc người dân phải đi lại nhiều lần; khắc phục tình trạng thiếu công khai, minh bạch thông tin về thủ tục hành chính, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính. Việc quản lý tổ chức giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi cửa quyền, phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực và tự đặt thêm quy định không có trong văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, thực hiện hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị theo đúng Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Hiện nay, các thủ tục hành chính áp dụng theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được rút ngắn thời gian xử lý, khắc phục sự nhũng nhiễu, hiện tượng tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời giảm thiểu chi phí, thời gian, công sức của nhân dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương. Mặt khác, tại một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Hàm Yên,… đã từng bước thay đổi phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, nhằm tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Quang Khôi
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 2.336 views


Tổng số: 601 | Trang: 1 trên tổng số 61 trang  

Xem tin theo ngày:   / /