Tuyên Quang: Nâng cao trách nhiệm của Cơ quan chủ quản báo chí

Thứ Tư, ngày 10 tháng 10 năm 2018 - 08:47


Theo quy định của luật báo chí hiện hành: Cơ quan chủ quản báo chí chính là cơ quan, tổ chức đứng tên đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí, thành lập và trực tiếp quản lý cơ quan báo chí.

Lâu nay, khi nói đến cái hay, cái dở của một tờ báo, một cơ quan báo chí hay một ấn phẩm truyền thông, chúng ta thường hay nói đến vai trò của Tổng Biên tập – Người đứng đầu cơ quan báo chí. Điều đó đúng nhưng chưa đủ. Có một nhân tố khác quan trọng không kém, liên quan đến cái hay, cái dở của báo chí – đó chính là Cơ quan chủ quản.

Theo quy định của luật báo chí hiện hành: Cơ quan chủ quản báo chí chính là cơ quan, tổ chức đứng tên đề nghị cấp giấy phép hoạt động báo chí, thành lập và trực tiếp quản lý cơ quan báo chí.

Cơ quan chủ quản báo chí có 04 quyền hạn sau đây: Một là xác định loại hình báo chí, tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ, ngôn ngữ thể hiện của từng loại hình, từng loại sản phẩm báo chí, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của cơ quan báo chí. Hai là bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí. Ba là Miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu cơ quan báo chí. Bốn là thanh tra, kiểm tra hoạt động của cơ quan báo chí; khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Đi liền với quyền hạn, Cơ quan chủ quản báo chí đồng thời có 04 nhiệm vụ sau đây: Một là chỉ đạo cơ quan báo chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động; tổ chức nhân sự và chịu trách nhiệm về hoạt động của cơ quan báo chí. Hai là bảo đảm nguồn kinh phí ban đầu và điều kiện cần thiết cho hoạt động của cơ quan báo chí. Ba là giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với cơ quan báo chí, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật. Bốn là Người đứng đầu cơ quan chủ quản báo chí liên đới chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của mình đối với các sai phạm của cơ quan báo chí trực thuộc.

Trong hệ thống các phương tiện truyền thông đại chúng ở tỉnh ta hiện nay, chúng ta có 03 cơ quan báo chí  là Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; 01 tạp chí  là Tạp chí khoa học của Trường Đại học Tân Trào; trên 50 đặc san, tập san, bản tin, Websie của các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và 07 Đài Truyền thanh – Truyền hình của các huyện và thành phố. Mỗi một phương tiện truyền thông nêu trên đều có một cơ quan chủ quản và đều có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo những quy định nêu trên của Luật báo chí.

Qua quan sát từ thực tiễn hoạt động của cả hệ thống báo chí của địa phương, điều dễ nhận thấy là bên cạnh những đơn vị truyền thông được sự quan tâm, chăm lo khá chu đáo của cơ quan chủ quản thì vẫn còn không ít cơ quan, tổ chức chưa thật sự quan tâm đến phương tiện truyền thông do cơ cơ quan mình sinh ra. Sự bê trễ đó thể hiện trên nhiều phương diện - đó là công tác tổ chức, bố trí cán bộ chưa đúng tầm; cơ sở vật chất, phương tiện tác nghiệp của đội ngũ biên tập, phóng viên lạc hậu không theo kịp yêu cầu của nhiệm vụ; lãnh đạo cơ quan chủ quản khoán trắng cho cấp dưới, ít xem, ít nghe, ít đọc những sản phẩm báo chí do chính đội ngũ mình làm ra… . Ở đây, hậu quả dễ nhận thấy nhất đó là chất lượng của ấn phẩm truyền thông yếu cả về nội dung và hình thức; thông tin nghèo nàn, thưa thớt và ít được bạn đọc quan tâm.

Nói đến Cơ quan chủ quản của các phương tiện truyền thông là nói đến cơ quan, tổ chức và đội ngũ lãnh đạo của cơ quan đó. Đó là một tập thể, có thể là một cấp ủy, một tổ chức chính quyền, một Ban Giám đốc của một sở, ban, ngành hay một tổ chức chính chính trị - xã hội. Vì Cơ quan chủ quản là tập thể thể nên quyền hạn cũng là tập thể, trách nhiệm cũng là tập thể, cái hay cũng do tập thể, cái dở cũng tại tập thể. Vì thế cho nên vấn đề cần quan tâm nhất hiện nay là mỗi Cơ quan chủ quản cần phải phân công rõ một người lãnh đạo (có thể cấp trưởng hoặc cấp phó) để thay mặt cơ quan thực hiện trách nhiệm Cơ quan chủ quản đối với tờ báo hoặc ấn phẩm truyền thông của đơn vị mình. Công việc đầu tiên của anh ta là thường xuyên nghe, xem, đọc các ấn phẩm báo chí của cơ quan, tổ chức mình. Có lẽ chỉ cần như vậy thôi thì mọi cái  khác sẽ tự khắc chuyển động…

Khánh Ly

 

 

 

Xem tin theo ngày:   / /