Lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thứ Tư, ngày 27 tháng 3 năm 2019 - 08:45


Để nâng cao chất lượng văn bản và đảm bảo thực hiện đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xin ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

 Thực hiện Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 của UBND tỉnh Tuyên Quang, Về việc phê duyệt danh mục xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

ảnh minh họa

Để nâng cao chất lượng văn bản và đảm bảo thực hiện đúng Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức xin ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đối với dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Nội dung văn bản quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, các nguyên tắc vận hành, quản lý và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và phân công trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức liên quan trong quá trình quản lý, vận hành và sử dụng mạng.

Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước là hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, được sử dụng riêng trong hoạt động truyền số liệu và ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước (sau đây gọi là mạng truyền số liệu chuyên dùng và viết tắt là “mạng TSLCD”) do Cục Bưu điện Trung ương là chủ mạng, quản lý, điều hành hoạt động của Mạng.

Mạng TSLCD cấp II Là phân hệ của mạng TSLCD kết nối tới các thiết bị đầu cuối tại các cơ quan từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã bao gồm: sở, ban, ngành thuộc tỉnh;huyện, thị, thành ủy; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện); các cơ quan cấp xã bao gồm Đảng ủy xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là cấp xã); các cơ quan tương đương cấp xã do doanh nghiệp viễn thông cung cấp, quản lý, vận hành và khai thác trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 26/3/2019 đến hết ngày 15/4/2019. Dự thảo văn bản được đăng tải tại mục: duthaovanban.tuyenquang.gov.vn.


Hồ Lan