Tuyên Quang đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2019 - 08:25


Ngày 08/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch hành động số 44/KH-UBND, thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ, về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025.

 

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức
Hội nghị tập huấn Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang phiên bản 1.0

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch hành động được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 2019-2020 và giai đoạn 2021-2025, tập trung triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ chính:

+ Xây dựng, hoàn thiện cơ chế tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc triển khai xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang;

+ Xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh phù hợp với xu thế phát triển Chính phủ điện tử;

+ Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp;

+ Xây dựng Chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ với bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh quốc gia, bảo vệ thông tin cá nhân;

+ Bảo đảm các nguồn lực triển khai xây dựng Chính quyền điện tử;

+ Thiết lập cơ chế bảo đảm thực thi.

Kế hoạch hành động sẽ là căn cứ cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh lập kế hoạch triển khai nhiệm vụ hàng năm đảm bảo mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 17-NQ/CP. Qua đó, nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp, tạo bước đột phá về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của tỉnh trong tình hình mới. Đảm bảo xây dựng một nền hành chính điện tử, hiện đại, đồng bộ và liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; hoàn thiện các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, tạo môi trường làm việc minh bạch, hiệu lực, hiệu quả cao; giảm thời gian, chi phí, nâng cao nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh và triển khai các nội dung của Kế hoạch hành động, đồng thời phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Hoàng Nam

Xem tin theo ngày:   / /