Bỏ quy định lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập phải là công chức

Thứ Tư, ngày 24 tháng 4 năm 2019 - 08:03


Bỏ quy định lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập phải là công chức là một trong những điểm mới tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ - Công chức và Luật Viên chức đang được Bộ Nội vụ chuẩn bị trình Quốc hội.

 Theo Bộ Nội vụ cho biết, mặc dù Luật Viên chức và các Nghị định đã quy định tương đối chi tiết nhưng trên thực tế số lượng đơn vị sự nghiệp công lập rất lớn, đa dạng về loại hình, lĩnh vực hoạt động và cách thức tổ chức quản lý nên còn cách hiểu khác nhau về "bộ máy lãnh đạo, quản lý" dẫn đến việc áp dụng gặp nhiều khó khăn.

"Thực tế hiện nay, do đơn vị sự nghiệp công lập không được thực hiện chức năng quản lý nhà nước và không thực hiện hoạt động công vụ, trừ một số đơn vị phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước nên công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý lý đơn vị sự nghiệp công lập không được hưởng phụ cấp công vụ và hầu hết các đơn vị sự nghiệp cũng không được giao biên chế công chức", Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Mặt khác, trong số công chức thuộc bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và thực hiện hoạt động nghề nghiệp thì rất ít trường hợp chuyển sang giữ ngạch công chức. Điều này dẫn đến những vướng mắc, không thống nhất trong việc thực hiện chế độ, chính sách và áp dụng cơ chế quản lý đối với những người này.

Đánh giá tác động của đề xuất này, Bộ Nội vụ cho rằng, về mặt kinh tế sẽ có tác động tích cực đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp nhà nước.Cụ thể, việc không quy định công chức là những người đang làm việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bảo đảm những người này hoạt động đúng vị trí, chức năng, đúng bản chất hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nếu được thông qua, dự kiến dự thảo sẽ có hiệu lực từ 1/1/2020.

Khánh Ly

Xem tin theo ngày:   / /