Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hướng dẫn sử dụng chữ ký số, chứng thực ký số trong các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019

Thứ Hai, ngày 24 tháng 6 năm 2019 - 11:22


Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 – 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 16 lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng chữ ký số, chứng thực chữ ký số cho các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019.

 Với mục đích đẩy mạnh ứng dụng chứng thực điện tử và chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; từng bước thay thế dần phương pháp trao đổi văn bản truyền thống bằng phương pháp trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước. Qua đó, nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong hoạt động tác nghiệp giữa cơ quan nhà nước, người dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng; Từng bước tích hợp hệ thống chữ ký số vào các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung của tỉnh, góp phần đẩy mạnh việc trao đổi văn bản điện tử, phục vụ cải cách hành chính, hướng tới thực hiện Chính phủ điện tử; Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về quản lý, sử dụng chứng thư số và các ứng dụng cho các lãnh đạo, văn thư của các cơ quan, đơn vị được cấp chứng thư số chuyên dùng năm 2019; Đồng thời lồng ghép các nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của việc ứng dụng chữ ký số trong các hoạt động trao đổi thông tin, gửi/nhận văn bản điện tử, đặc biệt trong giao dịch thương mại điện tử, phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế cho các cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Các học viên tham dự lớp tập huấn sử dụng chữ ký số, chứng thực chữ ký số tại Huyện Sơn Dương.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức 16 lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng chữ ký số, chứng thực chữ ký số cho các cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019 với tổng số học viên là 662 người. Cụ thể, trong đó, có 198 học viên là Lãnh đạo và Chánh Văn phòng của các cơ quan: Uỷ ban nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân tỉnh; các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố; 182 học viên là Trưởng, phó các phòng ban chuyên môn trực thuộc các huyện, thành phố và 282 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch của 141 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Các học viên tham dự khóa đào tạo được giới thiệu về các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ứng dụng và sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử; Tình hình mất an toàn thông tin trong giai đoạn hiện nay; Nhiệm vụ của ngành Cơ yếu trong việc bảo đảm bảo mật thông tin, an toàn thông tin; Tổng quan về hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng chính phủ, các ứng dụng của chữ ký số trong giao dịch điện tử; Hướng dẫn cấu hình, cài đặt phần mềm GCA-01; Hướng dẫn cài đặt, cấu hình phần mềm ký số Vsign PDF; Hướng dẫn ký số trên văn bản điện tử; Thực hành ký số, chứng thực chữ ký số vào văn bản điện tử thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;…

Các học viên được hướng dẫn thực hành ký số, chứng thực chữ ký số vào văn bản điện tử
thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc.

Tính tới thời điểm hiện tại, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện cấp 868 chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh (trong đó, 288 chứng thư số tập thể và 580 chứng thư số cho các cá nhân).

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tổng kết đánh giá hiệu quả triển khai ứng dụng chứng thư số giai đoạn 2017 - 2019. Định hướng đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Tiếp tục xây dựng Kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trên quy mô lớn (triển khai đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn) và triển khai ứng dụng chữ ký số vào các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Nam

Xem tin theo ngày:   / /