Ban hành Kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí

Thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2019 - 14:57


Chậm nhất tới 30/6/2020, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục gửi Bộ TTTT tiến hành thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) Nguyễn Mạnh Hùng vừa ký ban hành Kế hoạch số 1738 “Triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025”.

Theo đó, việc triển khai phải đảm bảo đúng với quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan chủ quản báo chí quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 362/QD-TTg ngày 3/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 23/NQ-CP (ngày 10/4/2019) của Chính phủ, nhằm đảm bảo phát triển báo chí đi đôi với quản lý theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp.


Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch 1738, trước ngày 31/7/2019, các tổ chức ở Trung ương đã hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch, đề nghị có văn bản báo cáo gửi Bộ TTTT để tổng hợp. Trước ngày 31/7/2019 các tổ chức ở trung ương có cơ quan báo chí phải thực hiện sắp xếp có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch gửi Bộ TTTT.

Trước ngày 30/9/2019, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục đề nghị Bộ TTTT tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

Trước ngày 31/12/2019, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch còn tối đa 3 cơ quan báo chí; tiếp đó tới 30/6/2020, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có hồ sơ, thủ tục gửi Bộ TTTT để tiến hành các thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

Đối với các tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội Trung ương hiện có cơ quan báo đề xuất chuyển sang các bộ, cơ quan ngang bộ cần có văn bản gửi cơ quan chủ quản mới và phải được đồng ý tiếp nhận bằng văn bản.

Chậm nhất đến 30/9/2019, cơ quan chủ quản báo chí phải có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động báo chí để Bộ TTTT thực hiện thủ tục chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

Đối với việc thực hiện sắp xếp các cơ quan báo chí của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trước 31/12/2019, các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch, đề nghị có văn bản báo cáo Bộ TTTT. Các bộ, cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ có cơ quan báo chí phải thực hiện việc sắp xếp có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch gửi Bộ TTTT. Trước ngày 30/6/2020, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ gửi để tiến hành thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản quy định.

Đối với bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có cơ quan báo chí hoạt động truyền hình không nằm trong định hướng, phương án sắp xếp đối với phát thanh, truyền hình nêu tại Quy hoạch, phải có phương án thực hiện sắp xếp lại, hoàn thành lại trước 31/12/2020; chậm nhất đến 30/11/2019 phải báo cáo Bộ TTTT kế hoạch sắp xếp này. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, đề nghị có văn bản báo cáo Bộ TTTT trong tháng 01/2021 để Bộ tổng hợp, xử lý thu hồi các giấy phép đã cấp theo quy định.

Trước năm 2020, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an Nhân dân xây dựng đề án cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; có văn bản báo cáo Bộ TTTT sau khi được phê duyệt.

Với các cơ quan báo chí trực thuộc địa phương cũng có lộ trình tương tự, tới 31/12/2019, phải thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch. TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có đề án thực hiện việc sắp xếp theo quy hoạch còn tối đa 5 cơ quan báo (không tính các cơ quan báo thuộc tổ chức tôn giáo), trước ngày 31/12/2019 phải có đề án gửi Bộ TTTT.

Chậm nhất tới 30/6/2020, cơ quan chủ quản của cơ quan báo chí thuộc diện sắp xếp có hồ sơ, thủ tục gửi Bộ TTTT tiến hành thủ tục cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản theo quy định.

Các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cũng rà soát, sắp xếp các cơ quan báo chí trực thuộc và báo cáo Bộ TTTT trước ngày 31/12/2019. Chậm nhất 30 ngày trước khi giấy phép của cơ quan báo chí trực thuộc hết hiệu lực, phải có văn bản thông báo cho Bộ TTTT.

Trong trường hợp chuyển sang trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, trước 30/9/2020 phải có văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản mới. Nếu sau ngày 30/9/2020 mà không có văn bản đề xuất hay tiếp nhận theo quy định, phải có văn bản thông báo chấm dứt hoạt động báo chí để Bộ TTTT thu hồi giấy phép theo quy định.

Theo Kế hoạch 1738, Bộ TTTT yêu cầu các cơ quan chủ quản tiến hành việc sắp xếp, rà soát phải đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch báo chí, các quy định của pháp luật, tránh tình trạng “báo hoá” tạp chí. Bộ TTTT cũng sẽ chủ động rà soát vấn đề này trong quá trình cấp lại giấy phép hoạt động cho các cơ quan báo chí.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan chủ quản báo chí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm triển khai Kế hoạch này và báo cáo thực hiện kết quả Quy hoạch gửi về Bộ TTTT.

Theo ictvietnam.vn

Xem tin theo ngày:   / /