Triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, ngày 26 tháng 7 năm 2019 - 08:11


UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về Triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa.

Kế hoạch triển khai phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sử dụng thông tin cán bộ, công chức, viên chức để phục vụ cho việc tra cứu, xây dựng các báo cáo, thống kê, quy hoạch,đào tạo, bồi dưỡng, kiểm soát chặt chẽ số lượng cán bộ, công chức, viên chức theo biên chế được giao và vị trí việc làm đảm bảo tiến độ, nội dung theo yêu cầu công tác chuyên môn và báo cáo cấp có thẩm quyền khi có yêu cầu. Ứng dụng được công nghệ thông tin vào việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức để đảm bảo thực hiện tốt nội dung cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ,công chức theo hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Làm tốt công tác tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ, có đủ kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm trong việc cập nhật thông tin, khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu thông tin hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, Kế hoạch được thực hiện với các nội dung: Cài đặt, hiệu chỉnh phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức; Tập huấn triển khai phần mềm; Cập nhật hồ sơ theo mẫu phiếu kê khai thông tin cá nhân (có xác nhận của từng địa phương, cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp) của từng người vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức để sử dụng, khai thác, quản lý; Kiểm tra, rà soát, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu.

Kế hoạch được thực hiện trong năm 2019, triển khai đến toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, vận hành, quản lý phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chứctrên địa bàn tỉnh. Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, đơn vị chuyển giao phần mềm hướng dẫn tập huấn các nghiệp vụ về công tác quản lý hồ sơ trên phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và hướng dẫn kê khai thông tin cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp với đơn vị chuyển giao phần mềm trong việc phân quyền sử dụng phần mềm cho các đơn vị là đầu mối quản lý. Kiểm tra, rà soát thông tin đã được cập nhật vào phần mềm. Tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phần mềm quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở phối hợp với Sở Nội vụ nhận chuyển giao phần mềm. Chịu trách nhiệm về hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị máy chủ, thiết bị lưu trữ,sao lưu dữ liệu, đường truyền, đảm bảo phần mềm được vận hành thông suốt, đảm bảo tốc độ xử lý, dung lượng, bảo mật và an toàn thông tin. Quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật, bảo quản, bảo đảm an toàn vật lý, phòng chống cháy, nổ, chống sét và các điều kiện khác cho hệ thống máy chủ và trang thiết bị; tạo lập tên miền phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức (cbccvc.tuyenquang.gov.vn). Hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố xử lý các vấn đề phát sinh về công nghệ thông tin trong quá trình triển khai thực hiện.

Các sở, ban,ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, hội cấp tỉnh được giao biên chế sự nghiệp, UBND cáchuyện, thành phố. Triển khai đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chứcthuộc thẩm quyền quản lý về nội dung Kế hoạch này. Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý kê khai thông tin chính xác, rõ ràng và hoàn tất phiếu kê khai, nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý đúng thời gian quy định. Cử cán bộ, công chức, viên chức có chuyên môn, có kỹ năng sử dụng máy tính làm đầu mối trực tiếp chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn ghi Phiếu kê khai thông tin cá nhân, cập nhật dữ liệu (kể cả việc cập nhật bổ sung), khai thác phần mềm quản lý, đảm bảo hồ sơ cập nhật phải chính xác, đầy đủ; Quyết định bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ 01 bản để quản lý, theo dõi. Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, gồm: máy tính có cấu hình đảm bảo, hoạt động tốt, kết nối Internet để truy cập phần mềm. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch này; cử cán bộ có trình độ công nghệ thông tin làm đầu mối tiếp nhận, triển khai vận hành phần mềm.

Theo: tuyenquang.gov.vn


Tổng số: 628 | Trang: 1 trên tổng số 63 trang  

Xem tin theo ngày:   / /