Tuyên Quang ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2020

Thứ Ba, ngày 5 tháng 11 năm 2019 - 08:09


Ngày 30/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2020.

Trong năm 2020, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, hướng tới thực hiện thành công Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 5 năm (2016-2020), thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao. Cụ thể hóa các nhiệm vụ ứng dụng CNTT thực hiện Kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh; Tiếp tục triển khai thực hiện dự án Ứng dụng CNTT đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử tỉnh giai đoạn 2016-2020; Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Đảm bảo xây dựng một nền hành chính điện tử, hiện đại, đồng bộ và liên thông từ cấp tỉnh đến cấp xã; tạo môi trường làm việc minh bạch, hiệu quả hoạt động của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; giảm thời gian, chi phí, nâng cao nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; Tiếp tục bổ sung, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bí mật nhà nước; Tích hợp, kết nối liên thông các HTTT, CSDL, tạo lập môi trường chia sẻ thông tin qua mạng rộng khắp giữa các cơ quan, đơn vị trên cơ sở khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang.

Đoàn kiểm tra tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh làm việc tại UBND huyện Yên Sơn.

Theo báo cáo kết quả tình hình Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang năm 2019, tính tới thời điểm hiện tại tỉnh đã triển khai, thực hiện 19/20 nhiệm vụ, dự án công nghệ thông tin. Đặc biệt, tỉnh ưu tiên đầu tư cho xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang qua Dự án Ứng dụng CNTT đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 -2020, hoàn thành nội dung xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP - Local Government Service Platform). Sở thông tin và Truyền thông đã tham mưu triển khai, thực hiện kết nối liên thông hệ thống dịch vụ công của tỉnh với các hệ thống thông tin của các bộ, ngành trung ương thông qua Hệ thống nền tảng, tích hợp, chia sẻ tỉnh Tuyên Quang (LGSP).

Trong năm 2020, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện 12 nhiệm vụ, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, tập trung vào một số nội dung chính về ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước; Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; Xây dựng, hoàn thiện các HTTT, CSDL chuyên ngành tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang; Phát triển nguồn nhân lực; Phát triển hạ tầng kỹ thuật; Bảo đảm an toàn thông tin;...Đồng thời, để hoàn thành Kế hoạch đã đặt ra, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về môi trường chính sách, giải pháp tài chính, giải pháp gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, giải pháp tổ chức, triển khai, các giải pháp kỹ thuật công nghệ,…

Tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch, đồng thời phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để tổ chức thực hiện Kế hoạch có hiệu quả.

Nguyễn Lan

Xem tin theo ngày:   / /