Báo chí Tuyên Quang: Tập trung tuyên truyền có hiệu quả về Đại hội đảng bộ các cấp

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019 - 09:26


Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở sẽ bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2020. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021.

Hệ thống truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh hiện nay khá mạnh, đủ tầm để có thể tuyên truyền nhanh và có hiệu quả về Đại hội Đảng bộ các các cấp.

Lãnh đạo Báo Tuyên Quang duyệt nội dung trước khi đăng.     
Ảnh: Việt Hòa

 

Tuyên Quang có đủ các loại hình báo chí báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử. Về số lượng, chúng ta có 03 cơ quan báo chí là Báo Tuyên Quang, Báo Tân Trào, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 01 tạp chí khoa học; 37 Cổng/trang thông tổng hợp; 23 đặc san, tập san, bản tin của các sở, ban ngành cấp tỉnh xuất bản định kỳ; 07 Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và trên 100 Đài truyền thanh cơ sở ở các xã, phường, thị trấn.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 06 cơ quan báo chí TW đặt cơ quan đại diện, cơ quan thường trú (Thông tấn xã Việt nam, Báo Nhân dân, Kênh Truyền hình Quốc hội, Tạp chí Truyền thống & phát triển, Báo Xây dựng và Tạp chí  điện tử Đồng Hành Việt) thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về Tuyên Quang. Hệ thống truyền hình trả tiền phát triển nhanh với 04 đơn vị cung cấp truyền hình trả tiền chủ lực là VNPT, FPT, Viettel và Truyền hình Cáp Tuyên Quang với trên 46.000 hộ dân trong tỉnh đăng ký thuê bao sử dụng.

Theo Chị thị số 35 – CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian tiến hành đại hội đảng bộ cơ sở sẽ bắt đầu từ tháng 4/2020, hoàn thành trước ngày 30/6/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương không quá 3 ngày, hoàn thành trước ngày 31/8/2020. Đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương không quá 4 ngày, hoàn thành trước ngày 31/10/2020. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021.

Đại hội Đảng sẽ là dịp để cấp ủy các cấp tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng cấp trên và nghị quyết đại hội cấp mình đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025;  đồng thời lựa chọn đội ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài bầu vào cấp ủy, đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đại hội đảng bộ các cấp là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Vì vậy, Tuyên truyền “đúng, trúng, nhanh và hay” về Đại hội Đảng bộ các cấp là chủ đề có ý nghĩa thời sự và chính trị sâu sắc của những người làm báo.

Để thông tin tuyên truyền “đúng, trúng, nhanh và hay”, nội dung mang tính xây dựng, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội vì sự phát triển chung, từ góc độ quản lý nhà nước về báo chí có mấy vấn đề chúng ta cần lưu ý:

Một là, các cơ quan báo chí, truyền thông  cần thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích ghi trong Giấy phép hoạt động báo chí; tuân thủ định hướng tuyên truyền của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí.

Hai là, tăng cường tuyên truyền những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước; những nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp nhằm phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân. Tuyên truyền nêu bật những thành tựu, kết quả đã đạt được nhằm động viên, khích lệ các ngành, các địa phương, đặc biệt là cấp cơ sở trong việc phát triển kinh tế - xã hội.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương người tốt, việc tốt, tôn vinh những điển hình tiên tiến nhằm đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực trong xã hội nhằm góp phần tạo sự đồng thuận của người dân với các chủ trương, chính sách của nhà nước; cung cấp cho người dân đầy đủ thông tin để đánh giá đúng tình hình, không đẻ kẻ xấu lợi dụng.

Bốn là, khi thông tin tránh khai thác sâu những nội dung phản ánh bức xúc, tiêu cực. Biên tập kỹ nội dung thông tin, tít bài viết trước khi đăng tải để tránh làm nóng vấn đề. Không đăng tải thông tin một chiều từ các đơn thư, nhất là các đơn thư nặc danh.

Kinh nghiệm cho thấy: để tuyên truyền đúng và trúng về Đại hội đảng bộ các cấp việc quan trọng nhất và trước hết là các cơ quan truyền thông cần bám sát các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh để xây dựng kế hoạch tuyên truyền tổng thể và cụ thể cho từng giai đoạn: trước, trong và sau đại hội của từng cấp; thành lập tổ công tác với đội ngũ phóng viên “tinh nhuệ”, phân công nhiệm vụ rõ ràng để có thể thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

Về tổng thể, các cơ quan báo chí nên lấy Đại hội Đảng bộ tỉnh làm mốc chính để xây dựng kế hoạch các đợt tuyên truyền. Trước Đại hội Đảng bộ tỉnh nội dung tuyên truyền có một số nội dung cần lưu ý: Tuyên truyền các nội dung cơ bản, dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp và trình Đại hội XIII của Đảng; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là phương hướng, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo.

Tuyên truyền các đợt sinh hoạt, các nội dung đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy trong 5 năm (2015- 2020) và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban chấp hành Đảng bộ các cấp; cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên. Tuyên truyền hoạt động và kết quả Đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, trong đó chú trọng tuyên truyền các Đại hội điểm có những kinh nghiệm hay; các chương trình, kế hoạch hành động đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống; những ưu điểm, khuyết điểm và bài học trong chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh, nội dung tuyên truyền trọng tâm là: Tuyên truyền chủ đề và phương châm chỉ đạo, tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội; Trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội. Quy chế bầu cử trong Đảng. Tuyên truyền các hoạt động của Đại hội; Các văn kiện chính thức được trình bày tại Đại hội; hoạt động thảo luận và các quyết định của Đại hội. Tuyên truyền kết quả bầu cử Ban Chấp hành, và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy. Tuyên truyền đóng góp của Đảng bộ tỉnh với dự thảo các văn kiện trình Đại hội TW. Tuyên truyền thành tích của các cơ quan, đơn vị, địa phương chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng; các hoạt động văn hóa nghệ thuật- thể thao chào mừng Đại hội.

Sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh cần tập trung tuyên truyền kết quả, thành công Đại hội; hướng dẫn học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Phản ánh niềm tin, sự tin tưởng, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về kết quả Đại hội. Giới thiệu gương các đại biểu tiêu biểu dự Đại hội XIII của Đảng. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Công tác tuyên truyền được thực hiện trước, trong và sau Đại hội phải được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, cụ thể, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội Đảng bộ các cấp; tập trung cổ vũ, động viên những việc làm tốt, gương điển hình, tinh thần phấn đấu, sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2020. Đặc biệt, công tác tuyên truyền chú trọng việc định hướng và tổ chức tốt việc lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp; tăng cường đấu tranh phòng, chống hoạt động của thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị, bất mãn, lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán thông tin, quan điểm sai trái, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chống phá chủ trương của tỉnh; phá hoại Đại hội Đảng bộ các cấp.

Trên cơ sở đó định hướng trên, các cơ quan báo chí, các bản tin, trang thông tin điện tử; hệ thống Đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tăng cường tin, bài, phóng sự tuyên truyền về phong trào thi đua, công tác chuẩn bị, tổ chức và kết quả Đại hội Đảng bộ các cấp; chú trọng đăng tải có chọn lọc ý kiến tham gia góp ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; mở các diễn đàn thảo luận, đối thoại giữa lãnh đạo với các tầng lớp Nhân dân. Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương mở chuyên mục công bố các dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và việc góp ý kiến của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân; đưa tin về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XII của Đảng…

Nói cho cùng, cái đích mà chúng ta hướng tới là tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội và những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu tại Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong Đảng, đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống./.
 

Nhữ Khánh

Xem tin theo ngày:   / /