Ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0

Thứ Sáu, ngày 3 tháng 1 năm 2020 - 13:24


Ngày 31/12/2019, Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký Quyết định số 2323/QĐ-BTTTT, ban hành Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0

Với quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử (CPĐT) tại Việt Nam, Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0 sẽ là căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng, cập nhật Kiến trúc CPĐT cấp bộ, Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh phiên bản 1.0, đảm bảo triển khai CPĐT có hiệu quả, tránh đầu tư trùng lặp và nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, xây dựng CPĐT hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số.

Hội nghị tập huấn Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 1.0.

Những điểm mới chủ yếu của Khung Kiến trúc CPĐT phiên bản 2.0 so với phiên bản 1.0, đó là Khung Kiến trúc CPĐT phiên bản 2.0 được xây dựng phù hợp với thông lệ quốc tế và xu hướng phát triển CPĐT hướng tới chính phủ số; bổ sung các nguyên tắc xây dựng Kiến trúc CPĐT; bổ sung định hướng phát triển CPĐT của quốc gia; bổ sung khái niệm về Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam, Kiến trúc CPĐT cấp bộ, Kiến trúc CQĐT cấp tỉnh; bổ sung các mô hình tham chiếu.

Bên cạnh đó, Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0 còn thể hiện rõ mô hình kết nối CPĐT Việt Nam, mô tả tóm tắt các thành phần (bao gồm một số hệ thống lớn của quốc gia); cập nhật một số nội dung về các xu thế phát triển công nghệ như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo…; thống nhất sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của Đảng và Nhà nước làm hạ tầng truyền dẫn trong CPĐT Việt Nam; bổ sung nội dung an toan toàn thông tin mạng; bổ sung phương pháp tiếp cận Kiến trúc CPĐT và khung tham chiếu tương hợp.

Trước đó, ngày 21/4/2015, Bộ TT&TT đã ban hành Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 1.0. Sau hơn 3 năm thực hiện, đến nay đa số các bộ ngành, địa phương đã xây dựng được kiến trúc (CPĐT đối với cấp bộ và chính quyền điện tử đối với cấp tỉnh), thực hiện duy trì, phát triển kiến trúc.

Đối với tỉnh Tuyên Quang, ngày 27/12/2017, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 464/QĐ-UBND về phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 1.0, là cơ sở đưa ra các quyết định đầu tư triển khai CQĐT kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả, chất lượng các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đảm bảo tính kết nối liên thông giữa các hệ thống thông tin trong và ngoài tỉnh, tránh trùng lặp, lãng phí và đạt được mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh; là cơ sở cho việc triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục tham mưu xây dựng, cập nhật Kiến trúc Chính quyền điện tử cấp tỉnh phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0 trình Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt.

Nguyễn Lan


Tổng số: 648 | Trang: 1 trên tổng số 65 trang  

Xem tin theo ngày:   / /