Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 3 năm 2020 - 08:28


Ngày 11/03/2020, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND về thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm sắp xếp hệ thống báo chí địa phương gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo chí, thông tin của tỉnh theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, phù hợp xu thế phát triển khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ thực hiện cuộc cách mạng 4.0 và đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của nhân dân, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Mục tiêu cụ thể đến tháng 6/2020 hoàn thành việc sắp xếp, chuyển đổi Báo Tân Trào (thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh) thành Tạp chí Tân Trào.

Năm 2020 các cơ quan báo chí (Báo Tuyên Quang và Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh) và các Tạp chí trong tỉnh được giao quyền tự chủ tài chính và thực hiện tự chủ một phần tài chính.

Từ 2021 đến năm 2025: Các cơ quan báo chí tăng dần mức độ tự chủ hàng năm.

Nghiên cứu cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cơ quan báo chí giảm chi phí, tăng nguồn thu để phát triển; cơ chế chính sách đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động các cơ quan báo chí, trong đó tập trung trang bị kỹ năng, nghiệp vụ nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ phóng viên, biên tập viên, chất lượng tin bài, phóng sự...

Về phương án sắp xếp và lộ tình thực hiện, đối với Báo in, báo điện tử: Duy trì và đầu tư phát triển 01 cơ quan báo in và báo điện tử thuộc Đảng bộ cấp tỉnh là Báo Tuyên Quang. Cơ quan chủ quản của BáoTuyên Quang là Tỉnh ủy Tuyên Quang. Thực hiện sắp xếp lại gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý để phát triển, xây dựng báo Tuyên Quang trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện với 03 ấn phẩm báo chí: Báo Tuyên Quang thường kỳ, Báo Tuyên Quang điện tử và Ấn phẩm Tin ảnh Tuyên Quang vùng cao. Sắp xếp, đổi mới báo điện tử gắn với đổi mới công nghệ, quản lý nhằm phát huy tối đa lợi thế về bao phủ thông tin, khả năng tương tác, tìm kiếm thông tin và xâu chuỗi sự kiện, phù  hợp với xu hướng hội tụ công nghệ đa phương tiện, trở thành công cụ hữu hiệu định hướng thông tin mạng. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển báo Tuyên Quang điện tử về kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện,  vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm để phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đối ngoại (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài)…

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Duy trì và đầu tư phát triển Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh với 01 kênh phát Thanh và 01 kênh truyền hình phục vụ nhiệm  vụ chính  trị, thông tin tuyên  truyền  thiết  yếu ở địa phương. Cơ quan chủ quản của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh là UBND tỉnh Tuyên Quang. Về Truyền hình: Giai đoạn từ nay đến năm 2025 duy trì  phát sóng 01 kênh truyền hình như hiện nay (kênh TTV) với thời lượng phát sóng 18h/ngày. Về Phát  thanh: Giai đoạn từ nay đến năm 2025 duy trì phát sóng 01 kênh phát thanh như hiện nay với thời lượng phát sóng 8,1h/ngày. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo hướng tập trung sản xuất chương trình phát thanh, truyền  hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương; nâng cao chất lượng nội dung các chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc. Bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình của địa phương và quốc gia theo quy định của Chỉnh phủvà BộThông tin Truyền thông...

Về tạp chí, thực hiện sắp xếp, chuyển đổi và đầu tư phát triển Báo Tân Trào thành Tạp chí Tân Trào. Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh là cơ quan chủ quản của Tạp chí Tân Trào. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển Tạp chí Tân Trào về kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, có khả năng thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội, nhất là trước các sự kiện văn học,  nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đến độc giả…Xây dựng và phát triển Tạp chí Khoa học. Cơ quan chủ quản của Tạp chí Khoa học là Trường Đại học Tân Trào. Giai đoạn từ nay đến năm 2025, công tác xuất bản, phát  hành Tạp chí Khoa học giữ nguyên như hiện nay…

Theo đó, Kế hoạch đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung Quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí và Quy hoạch phát triển, quản lý  báo chí, tạo sự thống nhất cao trong triển khai thực hiện Quy hoạch; Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về báo chí, viễn thông, công nghệ thông tin để phát triển đi đôi với quản lý tốt các loại hình báo chí và thông tin mạng phù hợp với xu thế phát triển thông tin, truyền thông; Kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao năng lực  về quản lý báo chí, thông tin điện tử của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí các cấp; xác định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm rõ ràng của từng ngành, từng cấp trong quản lý, chỉ đạo báo chí, thông tin điện tử; Đẩy  mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý, kinh tế báo chí cho đối tượng lãnh đạo cơ quan báo chí; Nâng cao năng lực, nghiệp vụ đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin trong các cơ quan nhà nước; Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan báo chí địa phương với các cơ quan báo chí trong nước. Nâng cao hiệu  quả các chương trình thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin về Tuyên Quang bằng tiếng nước ngoài…

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch theo kế hoạch này. Phối hợp với các cơ quan liên quan: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh chỉ đạo về công tác tư tưởng, tuyên truyền, quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí và Quy hoạch phát triển, quản lý báo chí, tạo sự đồng thuận cao trong triển khai thực hiện Quy hoạch. Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cùng các sở, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng, đề xuất cơ chế, chính  sách; tham mưu huy động và cân đối các nguồn lực thực hiện kế hoạch.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động của các cơ quan báo chí, tạp chí trong tỉnh.

 

TTBCXB

Xem tin theo ngày:   / /