Tuyên Quang đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử

Thứ Năm, ngày 19 tháng 3 năm 2020 - 09:33


Xây dựng chính quyền điện tử là xu hướng tất yếu trong giai đoạn thực hiện chủ trương chủ động hội nhập quốc tế. Để thực hiện xây dựng chính quyền điện tử theo đúng lộ trình, kế hoạch cần có sự phối hợp đồng bộ của các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo sát sao của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhằm tạo nên bước đột phá, bắt kịp xu thế phát triển chung.

Năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 1.0. Đây chính là nền tảng cho việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin từ cấp tỉnh tới cấp xã nhằm xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh một cách toàn diện.

Năm 2019, sự ra đời của Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025, cùng với các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Thông tin và Truyền thông, và yêu cầu của thực tiễn địa phương, tỉnh Tuyên Quang ngày càng nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng Chính quyền điện tử. Sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành trong toàn tỉnh, sự thống nhất điều hành của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh cũng như ở các địa phương đã tạo ra sự đồng bộ trong triển khai. 

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành 07 Kế hoạch, 06 Quyết định chỉ đạo điều hành, cơ quan tham mưu ban hành nhiều văn bản bản đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện qua đó đã từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, đặc biệt là nâng cao vai trò của người đứng đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý điều hành nói riêng và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang nói chung.

Tuyên Quang đã thiết lập Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (QLVBĐH) dùng chung, được triển khai cho tất cả các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, đảm bảo liên thông 4 cấp: Trung ương, tỉnh, huyện, xã. Tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông phần mềm QLVBĐH từ cấp tỉnh đến cấp huyện đạt 100%, tỷ lệ cơ quan thực hiện kết nối, liên thông các Hệ thống QLVBĐH từ cấp tỉnh đến cấp xã đạt 100%. 

Việc gửi nhận văn bản điện tử được triển khai và chỉ đạo quyết liệt. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 80%, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy đạt 95%; Tổng số văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của tỉnh trong năm 2019 là 75.005 văn bản

Hệ thống thư công vụ tỉnh Tuyên Quang được đầu tư, đảm bảo hoạt động 24/7, đảm bảo an toàn, bảo mật…; tỷ lệ cán bộ công chức của tỉnh được cấp tài khoản thư điện tử chính thức đạt 97%, tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động công vụ. 

Hệ thống ký số bao gồm cả ký số trên thiết bị di động và chứng thực chữ ký số đã được tích hợp vào hệ thống Phần mềm QLVBĐH tại các cơ quan, đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện cấp 936 chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh (trong đó: 304 Chứng thư số tập thể và  632 Chứng thư số cho các cá nhân), triển khai cấp ký số trên SIM cho 132 cá nhân đảm bảo đáp ứng nhu cầu điều hành, xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi.

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang

đã được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ  http://dichvucong.tuyenquang.gov.vn/ có 18 Sở ngành; 07 huyện/thành phố;138/138 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; 100% TTHC đã được cập nhật, đăng tải đầy đủ trên hệ thống. Tính đến hết tháng 02/2020, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện cung cấp 1.933 dịch vụ công trực tuyến (trong đó, 323 dịch vụ công mức độ 2; 1.515 dịch vụ công mức độ 3; 95 dịch vụ công mức độ 4) được triển khai thực hiện ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã với tổng số hồ sơ phát sinh trong năm 2019 và quý I/2020 là 157.689 hồ sơ.

Hệ thống cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin đối ngoại của tỉnh và các Trang thông tin của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã bám sát các quy định của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương tạo môi trường giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền, đưa tin, bài phản ánh các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh, trong nước và quốc tế; công bố các văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh; các thông tin tuyển dụng, đào tạo; công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, văn bản đi, đến của các sở, ban, ngành;…

Tính đến nay, 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có mạng Internet và hệ thống mạng nội bộ (LAN). Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tại cơ quan nhà nước cấp tỉnh được trang bị máy tính đạt 100%; tỷ lệ CBCCVC tại UBND cấp huyện trang bị máy tính đạt 96%; tỷ lệ cán bộ công chức tại UBND cấp xã trang bị máy tính đạt 98%; tỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử dụng máy tính để xử lý công việc đạt 100%; tỷ lệ CBCCVC thường xuyên sử dụng internet để xử lý công việc đạt 100%.

Tỉnh tiếp tục sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước để kết nối các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo hoạt động của Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh với 28 điểm cầu phục vụ công tác chỉ đạo và điều hành các cấp.

Trung tâm dữ liệu của tỉnh hoạt động thông suốt 24/24h, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các phần mềm dùng chung, các hệ thống của tỉnh như: Hệ thống thư điện tử công vụ, Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; Cổng Thông tin điện tử tỉnh;Trang Thông tin đối ngoại;...

Tuyên Quang đã hoàn thành nội dung xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) thuộc Dự án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 - 2020. Đảm bảo các điều kiện cần thiết sẵn sàng thực hiện kết nối, triển khai các ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.

Hạ tầng viễn thông cũng được tỉnh quan tâm đầu tư: toàn tỉnh có 936 trạm BTS, phủ sóng di động đến 100% trung tâm các xã ; tất cả các trạm đã được trang bị thiết bị công nghệ 3G và trên 70% trong số đó đã lắp thiết bị công nghệ 4G. 

Cùng với đó công tác an toàn an ninh thông tin được quan tâm kể cả đầu tư thiết bị cũng như đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức của các cán bộ các cấp, các ngành. Đảm bảo an toàn thông tin gắn liền với hoạt động ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước và xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Một bộ phận công chức chưa tích cực thay đổi thói quen làm việc, chưa chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công vụ. Một số cơ quan đơn vị chưa tích cực sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử; việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp khó khăn, cơ sở vật chất tại các các cơ quan còn hạn chế, nhiều thiết bị công nghệ thông tin đã cũ, tốc độ xử lý chậm; phần lớn người dân trên địa bàn tỉnh chưa quen với khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin dẫn đến tình trạng nhiều cơ quan, đơn vị có cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhưng vẫn không có phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ phát sinh trong dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa cao; nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị còn thiếu; nguồn lực tài chính cho triển khai Chính quyền điện tử còn ít; công tác đào tạo và truyền thông về Chính quyền điện tử vẫn còn nhiều hạn chế;…

Trong năm 2020, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2019 về xây dựng Chính phủ điện tử, Tuyên Quang sẽ ưu tiên phát triển nguồn lực, chỉ đạo quyết liệt để hoàn thiện các yếu tố nền tảng của Chính quyền điện tử như: Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh vào nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia; Xây dựng Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 2.0; Nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh; Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến;…Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp, Tuyên Quang sẽ nỗ lực đạt được các mục tiêu trong xây dựng Chính quyền điện tử cấp tỉnh, tiến tới việc trở thành thành phố thông minh trong tương lai.

Đỗ Thị Xuân Anh
Trường Chính trị tỉnh.

 
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.316 views