Bưu chính KT1 cam kết phục vụ đảm bảo bí mật, an ninh, an toàn

Thứ Tư, ngày 29 tháng 4 năm 2020 - 08:12


Tính đến hết năm 2019 trên địa bàn tỉnh có 30 cơ quan sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 trong đó có một số cơ quan, đơn vị không thuộc đối tượng quy định tại Quyết định 55/2016/QĐ-TTg nhưng có nhu cầu sử dụng và được Cục Bưu điện Trung ương cho phép. Sản lượng trong năm là 18.816 cái thư, bưu phẩm, bưu kiện tài liệu, đạt doanh thu gần 1 tỉ đồng.

Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước (gọi tắt là dịch vụ Bưu chính KT1) được cung ứng tại Bưu cục hệ 1 gồm: Bưu cục giao dịch Trung tâm tỉnh (01 Bưu cục) và Bưu cục trung tâm các huyện (06 Bưu cục). Tổng số lao động tham gia cung cấp dịch vụ  KT1 trên địa bàn tỉnh là: 133 lao động.

Nhân viên Bưu điện tỉnh quảng bá thương hiệu VNPOST và giới thiệu dịch vụ chuyển phát bưu chính. Ảnh: Báo Tuyên Quang.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1, Bưu điện tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ, công nhân viên chức, đồng thời tổ chức ký cam kết phục vụ đảm bảo bí mật, an ninh, an toàn, theo quy định Thông tư 16/2017/TT-BTTTT.

Trong quá trình triển khai và thực hiện cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương, tính đến hết năm 2019, chất lượng dịch vụ đều đáp ứng đúng quy định tại Thông tư 16/2017/TT-BTTTT, các tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước được vận chuyển qua dịch vụ bưu chính KT1 đảm bảo bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống (ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ lễ, Tết), không xảy ra trường hợp khiếu nại nào.

Tuy vậy, sau hơn 3 năm triển khai, đến nay số lượng các cơ quan, đơn vị sử dụng dịch vụ còn quá thấp, nhiều cơ quan chưa triển khai thực hiện. Qua tìm hiểu nguyên nhân, có thể thấy nhiều cơ quan, đơn vị chưa nắm rõ nội dung của Quyết định 55/2016/QĐ-TTg do đó còn vướng mắc về kinh phí cho việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 nên không triển khai thực hiện.

Để đảm bảo bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống đối với bưu gửi KT1, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan thuộc đối tượng quy định tại Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 khi gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước và phải tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; tuân thủ các quy định về sử dụng dịch vụ, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bưu gửi và có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ đối soát sản lượng, xác nhận chất lượng dịch vụ bưu chính KT1; cung cấp danh sách đầu mối nhận bưu gửi KT1 để Bưu điện tỉnh liên hệ trong trường hợp phải gửi ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ lễ, Tết. Đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh có phương án đảm bảo kinh phí cho việc sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 theo Điều 15, Khoản 2 Quyết định 55/2016/QĐ-TTg của các đối tượng quy định tại Phục lục II ban hành kèm theo Quyết định này.

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, việc đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cần đặt lên hàng đầu.

Hồ Lan