Kết quả 15 năm thi hành Luật Giao dịch điện tử tại Tuyên Quang

Thứ Hai, ngày 18 tháng 5 năm 2020 - 16:37


Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 được Quốc hội khoá XI thông qua ngày 29/11/2005 tại kỳ họp thứ 8, có hiệu lực thi hành ngày 01/03/2006. Sau gần 15 năm triển khai thực hiện, Luật Giao dịch điện tử đóng vai trò quan trọng cùng với các luật chuyên ngành khác đã tạo cơ sở pháp lý để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy giao dịch điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, đưa ứng dụng khoa học và công nghệ vào cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Ngay sau khi Luật Giao dịch điện tử được Quốc hội khóa XI thông qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm quán triệt và thống nhất nhận thức trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về các quy định của Luật Giao dịch điện tử; tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về Luật Giao dịch điện tử và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với nhiều hình thức đa dạng như: thông qua các hội nghị, lớp tập huấn, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; mở các chuyên mục “tọa đàm”, “đối thoại”, “giải đáp” và các bản tin trên Đài phát thanh, truyền hình tỉnh; lồng ghép đưa nội dung Luật Giao dịch điện tử vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức phát huy trách nhiệm tính gương mẫu của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức;…

Qua 15 năm triển khai thực hiện, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỉnh đã đầu tư, triển khai, vận hành hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh. Tính đến nay, 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có mạng Internet và hệ thống mạng nội bộ (LAN). Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan nhà nước cấp tỉnh được trang bị máy tính đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức tại UBND cấp huyện trang bị máy tính đạt 96%; tỷ lệ cán bộ, công chức tại UBND cấp xã trang bị máy tính đạt 98%. Tỉnh sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước để kết nối các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.Trung tâm dữ liệu của tỉnh hoạt động thông suốt 24/24h, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các phần mềm dùng chung, các hệ thống của tỉnh như: Hệ thống thư điện tử công vụ, Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Trang Thông tin đối ngoại;... Tỉnh đã hoàn thành nội dung xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP) thuộc Dự án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phát triển chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016 – 2020;...

Giao dịch điện tử trong cơ quan nhà nước

Các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tích sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang; hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Tuyên Quang; hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang; hệ thống gửi nhận tài liệu và quản lý cuộc họp; hệ thống quản lý nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao;...để thực hiện các giao dịch điện tử trong nội bộ cơ quan nhà nước, giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước với nhau, giao dịch điện tử giữa cơ quan nhà nước với cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tỉnh Tuyên Quang đã triển khai sử dụng hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành dùng chung có tích hợp phần mềm Chứng thư số, chứng thực chữ ký số cho 20 cơ quan nhà nước cấp tỉnh, 07 UBND cấp huyện/thành phố, 138 UBND cấp xã.  Phần mềm đã kết nối, liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia để gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã. Hiện nay, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt 80%; tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử và song song với văn bản giấy đạt 95%. Việc trao đổi, xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng đã góp phần đổi mới lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, cơ quan quản lý nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông tập huấn Chữ ký số chuyên dùng tại UBND huyện Sơn Dương.

Tính đến tháng 5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang đã cấp 1.450 chứng thư số chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân tới 3 cấp tỉnh, huyện, xã (trong đó: 400 chứng thư số tập thể, 862 chứng thư số cá nhân và triển khai cấp ký số trên SIM cho 188 cá nhân).

Trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang có 20 Sở, ban, ngành; 07 huyện/thành phố; 138/138 xã, phường, thị trấn thực hiện cung cấp 1.933 dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cổng dịch vụ công của tỉnh đã được kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia, đảm bảo thực hiện cung cấp đầy đủ các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Hệ thống thư điện tử tỉnh Tuyên Quang đã được nâng cấp đáp ứng yêu cầu công tác chỉ đạo điều hành các cấp. Tính đến tháng 3/2020, số lượng cán bộ, công chức của tỉnh được cấp tài khoản thư điện tử chính thức là: 4.485 tài khoản; Tỷ lệ cán bộ, công chức của tỉnh được cấp tài khoản thư điện tử chính thức đạt 97,5%. Cán bộ công chức của tỉnh thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc.

Tỉnh đã đầu tư xây dựng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Tuyên Quang với 28 điểm cầu tại: Văn phòng tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, 18 sở, ban, ngành, 07 huyện thành phố. Hệ thống hoạt động thường xuyên, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Bên cạnh đó, một số huyện đã chủ động triển khai thực hiện hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tới UBND cấp xã để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, như: UBND huyện Lâm Bình triển khai đầu tư 09 điểm cầu; UBND huyện Na Hang triển khai đầu tư 13 điểm cầu; UBND huyện Sơn Dương triển khai đầu tư 33 điểm cầu và UBND huyện Yên Sơn triển khai đầu tư 04 điểm cầu.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang đã chủ trì tổ chức 22 lớp tập huấn sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước cho các cơ quan nhà nước và các cá nhân ở 3 cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh; 02 lớp tập huấn an toàn, an ninh thông tin cho các cán bộ chuyên trách và phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị và 01 lớp tập huấn An toàn, an ninh tin cho các thành viên Đội ứng cứu sự cố mạng, máy tính tỉnh; 01 Hội nghị tập huấn Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang, phiên bản 1.0 và triển khai Luật An ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh;…

Giao dịch điện tử trong Thương mại điện tử

Trong những năm qua, hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã có những bước phát triển phù hợp với xu hướng và tình hình phát triển thương mại chung của khu vực và cả nước. Nhận thức về vai trò, lợi ích của thương mại điện tử của các cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp được nâng cao đáng kể. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh được quan tâm và triển khai ứng dụng rộng rãi, góp phần tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tỉnh đã tổ chức thành công Hội thảo về phát triển thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang gắn với Lễ Khai trương Sàn Giao dịch thương mại điện tử Tuyên Quang nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, quảng bá về doanh nghiệp, về sản phẩm trên mạng Internet. Hội thảo đã thu hút sự tham dự của trên 70 đại biểu đến từ 21 doanh nghiệp thuộc các ngành công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn, xuất khẩu chủ chốt của tỉnh. Tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về Thương mại điện tử cho các cán bộ, nhân viên cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; tổ chức lớp tập huấn về thương mại điện tử với nội dung “Quản lý hoạt động thương mại điện tử trong thời kỳ chuyển đổi số” cho 100 cán bộ nhân viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, các tổ chức kinh tế; cán bộ quản lý nhà nước có liên quan đến việc quản lý và ứng dụng thương mại điện tử;… Trong giai đoạn 2016 - 2020, Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền thông qua hoạt động phát hành 1.500 tập gấp, 1.000 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Thương mại điện tử.

Trong hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống các ngân hàng trên địa bàn tỉnh, các ngân hàng thương mại đã đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử, sử dụng có hiệu quả hệ thống thanh toán điển tử liên ngân hàng và hệ thống thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng, lắp đặt máy giao dịch tự động ATM và các trang thiết bị phục vụ thanh toán khác. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai các dịch vụ như: Vấn tin tài khoản, tra cứu số dư, chuyển khoản, rút tiền qua thẻ, thực hiện các giao dịch tài chính trực tuyến, thanh toán hóa đơn tiền điện, truyền hình cáp, viễn thông... các dịch vụ E-mobile Banking cho điện thoại, các dịch vụ trả lương qua thẻ, internet banking... Đến thời điểm tháng 10/2016, trên toàn tỉnh đã có 46 máy ATM, 82 máy POS, số lượng thẻ do 06 ngân hàng thương mại của tỉnh đã phát hành là 153.846 thẻ, đã có 654/981 cơ quan, đơn vị thực hiện trả lương qua thẻ (đạt 68%), 6/6 ngân hàng thương mại đã triển khai dịch vụ thuế điện tử.

Đối với hoạt động khai thuế và nộp thuế điện tử trên địa bàn tỉnh, đã có 1.115 doanh nghiệp và chi nhánh doanh nghiệp đăng ký khai thuế qua mạng; 1.047 doanh nghiệp đã đăng ký nộp thuế điện tử thành công. Trong lĩnh vực hải quan, tỉnh cũng đã triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên hệ thống thông quan tự động (VNACCS/VCIS) được kết nối với hệ thống công nghệ thông tin trong các hoạt động về hải quan và thực hiện đầy đủ cơ chế hải quan một cửa quốc gia và một cửa khu vực ASEAN.

Năm 2017, Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang đã triển khai thực hiện đề án xây dựng Trang thông tin về sản phẩm nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa tỉnh Tuyên Quang thuộc chương trình Phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014-2020. Trang tin đã thể hiện được các dữ liệu về các sản phẩm, dịch vụ dành cho nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến mọi đối tượng. Trong năm 2020, Sở Công Thương triển khai xây dựng phần mềm tổ chức, quản lý hội chợ triển lãm trực tuyến trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và xây dựng phầm mềm quản lý khách hàng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Tuyên Quang phát triển sản xuất, kinh doanh thuộc chương trình Phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2020 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển thị trường.

Hiện nay, phần lớn các doanh nghiệp đã sử dụng Internet phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh; xây dựng website của doanh nghiệp và sử dụng thư điện tử trong công tác quản lý, hoạt động;…Một số doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm xác lập quy trình sản xuất, quản lý khách hàng, quản lý nguyên liệu, quản lý tài chính kế toán. Các doanh nghiệp trong tỉnh ứng dụng rộng rãi các hình thức thanh toán điện tử trong sản xuất kinh doanh; hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở phân phối hiện đại, cung cấp điện, nước, viễn thông sử dụng phương thức thanh toán bằng thẻ thanh toán và thanh toán qua phương tiện điện tử.

Sau 15 năm triển khai Luật giao dịch điện tử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, như: hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh phát triển chưa thực sự tương xứng với yêu cầu ngày càng cao, nhiều thiết bị công nghệ thông tin đã cũ, cấu hình thấp chưa được đầu tư nâng cấp kịp thời; một số cơ quan chưa tích cực  sử dụng các hệ thống phần mềm và chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên môi trường mạng. Ở UBND cấp xã, việc sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành để gửi, nhận văn bản điện tử chưa cao, vẫn còn sử dụng phương pháp truyền thống trên hồ sơ, giấy tờ; việc thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp khó khăn, phần lớn người dân trên địa bàn tỉnh chưa quen với khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin dẫn đến tình trạng nhiều cơ quan, đơn vị có cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhưng vẫn không có phát sinh hồ sơ trực tuyến. Nguồn kinh phí của địa phương dành cho các hoạt động thương mại điện tử còn hạn chế; nhận thức về tầm quan trọng, lợi ích của thương mại điện tử mang lại trong một số doanh nghiệp chưa được đầy đủ, doanh nghiệp chưa thấy rõ vai trò, hiệu quả kinh tế của thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; các doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang hầu hết là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, quy mô hạn chế, chưa thực sự chú trọng đến việc ứng dụng CNTT và triển khai thương mại điện tử; đây là lĩnh vực mới, phát triển nhanh nên nhiều cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người dân còn lúng túng với các hoạt động của thương mại điện tử; cơ chế, chính sách liên quan đến thương mại điện tử còn chưa thực sự đầy đủ và hoàn thiện nên việc quản lý các hoạt động liên quan đến thương mại điện tử còn bất cập;…

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, Tuyên Quang sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin và nguồn nhân lực trong các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong mua sắm công, đấu thầu; gắn với cải cách hành chính, minh bạch hóa, nâng cao hiệu lực nền hành chính; xây dựng kế hoạch phát triển thương mại điện tử phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo trao đổi kiến thức, kinh nghiệm phát triển và ứng dụng thương mại điện tử; tích cực tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người dân; tổ chức vận hành, quản lý các hoạt động giao dịch thương mại điện tử theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh về thương mại điện tử, tạo ra môi trường an toàn, công bằng, minh bạch đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh khi tham gia các hoạt động giao dịch điện tử.

Hoàng Nam

Xem tin theo ngày:   / /