Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

Thứ Năm, ngày 5 tháng 11 năm 2020 - 14:15


Thực hiện văn bản chỉ đạo số 2821/UBND-KGVX của UBND tỉnh, ngày 04/11/2020, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai Quyết định 55/2016/QĐ-TTg (Quyết định 55) của Thủ tướng Chính phủ về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước. Đồng chí Nguyễn Văn Hiến, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo phòng An ninh chính trị Nội bộ- Công an tỉnh, lãnh đạo Bưu điện tỉnh, lãnh đạo văn phòng và văn thư của các cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiến- Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông, báo cáo viên của Công an tỉnh, báo cáo viên của Bưu điện tỉnh trình bày các nội dung quy định trong việc chấp nhận, vận chuyển và phát các văn bản, tài liệu, bưu gửi mang bí mật Nhà nước.

Cụ thể là các nội dung của Quyết định 55; Thông tư 16/2017/TT-BTTTT, ngày 23/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết 1 số nội dung và biện pháp thi hành quyết định 55 và Thông tư 23/2017/TT-BTTTT, ngày  29/9/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Một số quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước trong hoạt động bưu chính và quy trình phối hợp giữa bộ phận văn thư và nhân viên bưu điện trong triển khai thực hiện.

Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, được thiết lập và duy trì hoạt động để chấp nhận, vận chuyển, phát các bưu gửi bao gồm: Thư, gói, kiện tài liệu (được gọi là dịch vụ bưu chính KT1) bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các tài liệu mang bí mật nhà nước, theo các nguyên tắc: Bảo đảm bí mật nhà nước; Bảo đảm bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống; thống nhất trong tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác; không vì mục đích kinh doanh. Đối tượng sử dụng bắt buộc là các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Cấp huyện gồm Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ cấp huyện.

Trong thời gian vừa qua mới có một số các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang sử dụng dịch vụ bưu chính KT1 (có 37/73 đơn vị). Nhằm tăng cường thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước; Chỉ thị số 28/CT-BTTTT ngày 08/5/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh bưu chính phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và nâng cao hiệu quả phòng chống việc chấp nhận, vận chuyển và phát hàng lậu, hàng cấm qua đường bưu chính, nhất là thực hiện quy định về sử dụng Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo bí mật, an ninh, an toàn, nhanh chóng, chính xác, kịp thời trong mọi tình huống,Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành văn bản về thực hiện quy định về sử dụng Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Toàn cảnh Hội nghị.

Trong đó, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước trong tỉnh nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc việc sử dụng dịch vụ Bưu chính KT1 để gửi tài liệu, vật mang bí mật nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung bưu gửi và phối hợp với bưu điện tỉnh đối soát sản lượng, xác nhận chất lượng dịch vụ, tạo điều kiện cho bưu điện tỉnh trong việc chuyển phát dịch vụ bưu chính KT1.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn bưu điện tỉnh và các cơ quan, tổ chức khác triển khai dịch vụ Bưu chính KT1 trên địa bàn tỉnh theo quy định; tổng hợp báo cáo định kỳ tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh; Tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện dịch vụ bưu chính KT1 của Bưu điện tỉnh đảm bảo đúng quy định về giá cước, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính KT1.

Công an tỉnh hướng dẫn thực hiện các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong cung ứng dịch vụ; Đồng thời phối hợp với Bưu điện tỉnh thẩm tra tiêu chuẩn chính trị người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung ứng dịch vụ bưu chính KT1; Triển khai công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trong cung ứng dịch vụ bưu chính KT1.

Sở Tài chính hướng dẫn việc sử dụng kinh phí khi thực hiện dịch vụ bưu chính KT1 của các cơ quan, đơn vị theo giá cước sử dụng dịch vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Bưu điện tỉnh Tuyên Quang tổ chức thực hiện việc cung cấp dịch vụ Bưu chính KT1 theo đúng các quy định hiện hành; Hướng dẫn, cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan, tổ chức; Tuân thủ đầy đủ quy trình, quy định nghiệp vụ, quy định về kết nối, an ninh, an toàn; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý về sự cố an toàn, an ninh trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá mức độ an ninh, an toàn, trong cung ứng dịch vụ bưu chính KT1 trên địa bàn tỉnh, triển khai một số biện pháp phòng ngừa, khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố trong cung cấp dịch vụ bưu chính KT1; thực hiện thẩm tra tiêu chuẩn chính trị người lao động được tuyển chọn tham gia trực tiếp vào quá trình cung ứng dịch vụ bưu chính KT1; Báo cáo định kỳ về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Vừa qua, Sở Tài chính đã có văn bản hướng dẫn số 16/HD-STC, ngày 27/10/2020 hướng dẫn sử dụng kinh phí khi thực hiện dịch vụ KT1 theo giá cước của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó ghi rõ: sử dụng kinh phí chi thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao trong dự toán hàng năm để thanh toán kinh phí sử dụng dịch vụ bưu chính KT1.

Đại biểu tham dự Hội nghị đã thảo luận, đưa ra kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 55 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong việc chấp nhận, vận chuyển và phát các văn bản, tài liệu chỉ đạo điều hành của các cấp Đảng và Chính quyền, các văn bản mang bí mật Nhà nước.

Hồ Lan