Tuyên Quang tiếp tục nâng cấp 272 dịch vụ công trực tuyến lên thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh

Thứ Sáu, ngày 6 tháng 11 năm 2020 - 16:16


Ngày 06/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1527/QĐ-UBND, Phê duyệt danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Theo đó, trong tháng 11 và tháng 12 năm 2020, tỉnh Tuyên Quang sẽ tiếp tục nâng cấp 272 dịch vụ công trực tuyến (cấp tỉnh) lên thực hiện mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, trong 272 dịch vụ công trực tuyến nâng lên mức độ 4, có: 22 dịch vụ công của lĩnh vực Công thương; 23 dịch vụ công của lĩnh vực Giao thông vận tải; 17 dịch vụ công của lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; 06 dịch vụ công của lĩnh vực Khoa học và Công nghệ; 30 dịch vụ công của lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội; 01 dịch vụ công của lĩnh vực Ngoại vụ; 22 dịch vụ công của lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 24 dịch vụ công của lĩnh vực Nội vụ; 18 dịch vụ công của lĩnh vực Tài chính; 14 dịch vụ công của lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; 20 dịch vụ công của lĩnh vực Tư pháp; 38 dịch vụ công của lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 23 dịch vụ công của lĩnh vực Y tế; 12 dịch vụ công của lĩnh vực Quản lý các khu công nghiệp.

Hình ảnh điểm cầu tỉnh Tuyên Quang tại Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Tính đến tháng 10/2020, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện cung cấp 338 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 349 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (bao gồm cả các dịch vụ công do tỉnh và ngành dọc cung cấp). Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tỉnh đang triển khai cung cấp và thực hiện là 687 dịch vụ công.

Sau khi thực hiện nâng cấp 272 dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4, tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 do tỉnh cung cấp và thực hiện là 621 dịch vụ công, đạt tỷ lệ 32,12% trên tổng số thủ tục hành chính công của tỉnh. Như vậy, tỉnh sẽ hoàn thành chỉ tiêu về thực hiện cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công mức độ 4, được giao tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan điều chỉnh quy trình thực hiện và nâng mức độ cung cấp các dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 theo đúng Quyết định trên đồng thời xây dựng kinh phí tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh.

Quang Khôi