Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang

Thứ Sáu, ngày 2 tháng 4 năm 2021 - 15:43


Ngày 30/3/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ký ban hành Quyết định số 132/QĐ-UBND, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang.

Hội nghị tập huấn Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang phiên bản 1.0

Theo đó, Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, phụ trách lĩnh vực Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban; thành viên thường trực là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; các thành viên là Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Tư pháp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, phụ trách Công nghệ thông tin; Giám đốc Bưu điện tỉnh Tuyên Quang; Giám đốc Viễn thông Tuyên Quang; Giám đốc Viettel Tuyên Quang.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng,

phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh tỉnh Tuyên Quang.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Đồng thời giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều phối, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp về xây dựng, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến xây dựng, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối, giúp Ban Chỉ đạo điều phối công tác xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo; Thành lập Tổ công tác giúp việc ban chỉ đạo đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông do Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phụ trách lĩnh vực Công nghệ thông tin là Tổ trưởng. Tổ công tác giúp việc gồm đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn hoặc chuyên gia, chuyên viên của các sở, ngành tham gia Ban Chỉ đạo. Trong trường hợp cần thiết, Tổ giúp việc được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Tổ giúp việc.

Hoàng Nam

Xem tin theo ngày:   / /