UBND tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Thứ Ba, ngày 6 tháng 4 năm 2021 - 16:04


Ngày 05/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 284/QĐ-UBND về Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo Quyết định,16 dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được bảo đảm toàn bộ chi phí, cụ thể:

Lĩnh vực Báo chí, truyền thông có 06 dịch vụ, bao gồm: (1)Thông tin tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; (2)Thông tin tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; (3)Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh; (4)Thông tin tuyên truyền đảm bảo công tác quốc phòng an ninh đối ngoại của tỉnh và công tác bảo vệ chủ quyền biên giới, hải đảo; (5)Nhiệm vụ thăm dò đo lường dư luận nhằm đánh giá hiệu quả nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh - quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội; (6)Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí, truyền thông cơ sở.

Lĩnh vực Công nghệ thông tin có 10 dịch vụ, bao gồm: (1)Quản trị, vận hành hệ thống thông tin dịch vụ công trực tuyến, Cổng/trang thông tin điện tử, báo điện tử, thư điện tử công vụ; (2)Quản trị, vận hành hệ thống kết nối liên thông tích hợp chia sẻ cơ sở dữ liệu dùng chung, Cổng dịch vụ công của tỉnh (LGSP) và Cổng dịch vụ công của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia (NGSP); (3)Ứng cứu xử lý sự cố cho các hệ thống công nghệ thông tin để bảo mật, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội; (4)Quản trị, vận hành, bảo dưỡng hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; (5)Quản trị, vận hành chia sẻ tài nguyên mạng WAN (mạng diện rộng của tỉnh) đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chính quyền điện tử; (6)Quản trị, vận hành hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến của tỉnh; (7)Thu thập, phân tích cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn công mạng và giám sát an toàn thông tin cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; (8)Số hóa cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh; (9)Đào tạo, tập huấn bồi dưỡng ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị, vận hành hệ thống công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh; (10)Diễn tập đảm bảo an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng của Đảng, Nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) áp dụng đối với dịch vụ công làm cơ sở ban hành giá dịch vụ công quy định tại Quyết định. Phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng, thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá dịch vụ công theo quy định. Căn cứ lộ trình tính giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước và tình hình thực tế khi triển khai, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh cho phù hợp.

TTBCXB

Xem tin theo ngày:   / /