Quyết định sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 6 năm 2021 - 11:10


Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 374/QĐ-UBND về việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi sắp xếp lại, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang có 04 phòng chuyên môn

và 01 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Theo đó, sắp xếp, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang như sau: Sáp nhập Phòng Kế hoạch -Tài chính vào Văn phòng Sở; hợp nhất Phòng Công nghệ thông tin và Phòng Bưu chính -Viễn thông thành Phòng Quản lý Công nghệ thông tin và Bưu chính, Viễn thông.

Sau khi sắp xếp lại, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang có cơ cấu tổ chức như sau: Lãnh đạo Sở, gồm Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Các phòng và tương đương thuộc Sở (mỗi đơn vị có tối thiểu 05 biên chế trở lên, trừ Thanh tra Sở), gồm: Văn phòng Sở; Thanh  tra Sở; Phòng Thông tin - Báo   chí -Xuất  bản; Phòng Quản lý Công nghệ thông tin và Bưu chính, viễn thông. Số lượng cấp phó của các phòng và tương đương thuộc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở là Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, cơ cấu tổ chức thực hiện theo Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng  và tương đương thuộc Sở cho phù hợp với cơ cấu tổ chức mới; rà soát, sửa đổi các quy chế, quy định khác có liên quan đảm bảo cho công tác điều hành, hoạt động của Sở theo đúng quy định của pháp luật.

Bố trí số lượng biên chế công chức của các phòng thuộc Sở bảo đảm đúng quy định hiện hành. Rà soát vị trí việc làm, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh vị trí việc làm bảo đảm phù hợp với cơ cấu tổ chức mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện việc bố trí, sắp xếp công chức, lãnh đạo, quản lý đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện chế độ, chính sách, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công chức, người lao động khi thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy; đảm bảo ổn định, mọi hoạt động được liên thông không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị được giao.

Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

TTBCXB
 


Tổng số: 842 | Trang: 1 trên tổng số 85 trang  

Xem tin theo ngày:   / /