CHUYÊN MỤC Thông tin tuyển dụng

Kế hoạch tiếp nhận viên chức 6 tháng đầu năm 2020

Chỉ tiêu tiếp nhận 01 chỉ tiêu từ nguồn công chức, viên chức

Thứ 4, 23/9/2020
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức của Sở Thông tin Truyền thông

Ngày 19/07/2017, Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Thông báo số 06/TB-STTTT về việc tuyển dụng viên chức năm 2016. BBT Website Sở Thông tin Truyền thông trân trọng đăng tải toàn văn Thông báo này.

Thứ 5, 20/7/2017Tổng số: 4 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang