CHUYÊN MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Về việc bàn giao Chứng thư số cá nhân tỉnh Tuyên Quang (lần 01 năm 2019)

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 – 2020; Căn cứ Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cá nhân, tổ chức của các sở, ban, ngành,...

Thứ 5, 21/3/2019


Quy định Về quy trình xuất bản Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang

Căn cứ Luật Báo chí và các văn bản pháp quy có liên quan; nhằm đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích xuất bản Website theo quy định, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về quy trình xuất bản Trang thôngtin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông...

Thứ 5, 21/3/2019


Hướng dẫn thống kê thông tin cơ sở

Công văn và mẫu biểu hướng dẫn Thống kê thông tin cơ sở của Bộ TT&TT

Thứ 5, 18/1/2018


Tổng số: 81 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang