CHUYÊN MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020

Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2020

Thứ 2, 24/2/2020


QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang

Thứ 2, 24/2/2020


THÔNG BÁO Kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2019

Căn cứ Nghị định của Chính Phủ, các quyết định có liên quan của UBND tỉnh về công tác cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức vào làm công chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019, như sau:

Thứ 3, 29/10/2019


Quyết định số: 157/QĐ-UBND ngày 11/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày...

Quyết định số: 157/QĐ-UBND ngày 11/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Thứ 6, 17/5/2019


Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Quyết định này Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnhTuyên Quang Ban Giám đốc, Chánh Văn phòng sở, Trưởng các phòng chuyên môn, Trung tâm công nghệ thông tin và Truyền thông, cán bộ, công chức, viên chức,...

Thứ 4, 24/4/2019


Công văn Tăng cường quản lý hoạt động của các Trang thông tin điện tử tổng hợp

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 34 Trang thông tin điện tử tổng hợp của các sở, ban, ngành, địa phương đã được cấp giấy phép hoạt động. Trong thời gian qua, hoạt động của các Trang thông tin điện tử đã góp phần tích cực trong thông tin các chủ trương của Đảng,...

Thứ 4, 3/4/2019


Về việc bàn giao Chứng thư số cá nhân tỉnh Tuyên Quang (lần 01 năm 2019)

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh Tuyên Quang, về Triển khai ứng dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 – 2020; Căn cứ Văn bản đề nghị cấp chứng thư số cá nhân, tổ chức của các sở, ban, ngành,...

Thứ 5, 21/3/2019


Quy định Về quy trình xuất bản Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang

Căn cứ Luật Báo chí và các văn bản pháp quy có liên quan; nhằm đảm bảo thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích xuất bản Website theo quy định, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về quy trình xuất bản Trang thôngtin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông...

Thứ 5, 21/3/2019


Hướng dẫn thống kê thông tin cơ sở

Công văn và mẫu biểu hướng dẫn Thống kê thông tin cơ sở của Bộ TT&TT

Thứ 5, 18/1/2018
Tổng số: 87 | Trang: 1 trên tổng số 9 trang