kết quả tìm kiếm

STTSố-KHThể loạiTrích yếuNgày BH
1 07/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định về Mã bưu chính quốc gia 23/06/2017
2 17/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích 23/06/2017
3 16/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước 23/06/2017
4 12/2017/TT-BTTTT Thông Tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 17/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Danh mục thiết bị viễn thông và đài vô tuyến điện bắt buộc kiểm định 23/06/2017
5 11/2017/TT-BTTTT Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông 23/06/2017
6 14/2017/TT-BTTTT Thông Tư Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 18/2011/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy trình kiểm định trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng 23/06/2017
7 13/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia 23/06/2017
8 10/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định về đề tài, thời gian phát hành tem bưu chính kỷ niệm và ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm. 23/06/2017
9 846/QĐ-TTg Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017. 09/06/2017
10 06/2017/TT-BTTTT Thông Tư Hướng dẫn thực hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. 02/06/2017
11 05/2017/TT-BTTTT Thông Tư Hướng dẫn thực hiện nội dung "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sơ" thuộc Chương trình mục tiểu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. 02/06/2017
12 13/2017/QĐ-TTg Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển ban hành kèm theo Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 28/04/2017
13 04/2017/TT-BTTTT Thông Tư Thông tư 04/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 Quy định triển khai hệ thống thông tin di động IMT trên các băng tần 824-835 MHz, 869-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz và 1805-1880 MHz. 24/04/2017
14 03/2017/TT-BTTTT Thông Tư Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 24/04/2017
15 49/2017/NĐ-CP Nghị Định Nghị định số 49/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Điều 15 của Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông và Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện 24/04/2017
16 01/VBNH-BTTTT Văn bản hợp nhất Văn bản hợp nhất Thông tư Quy định doanh thu dịch vụ viễn thông 17/04/2017
17 03/VBHN-BTTTT Văn bản hợp nhất Văn bản hợp nhất Quyết định ban hành quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia 17/04/2017
18 02/VBHN-BTTTT Văn bản hợp nhất Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông 17/04/2017
19 02/2017/TT-BTTTT Thông Tư Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" 04/04/2017
20 462/QĐ-BTTTT Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2017 31/03/2017
1234