Thủ tục:

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài

Lĩnh vực Lĩnh vực Báo chí
Trình tự thực hiện

Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang

Cách thức thực hiện Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở của cơ quan, tổ chức mình gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị (theo mẫu);
- Nội dung thông tin, tranh, ảnh dự kiến trưng bày
b) Số lượng hồ sơ:    01(bộ) bản chính

Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Lệ phí (nếu có) Không có
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

(nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):
- Mẫu 06/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014

Yêu cầu

(nếu có): Không có

Cơ sở pháp lý

+ Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
+ Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của Sở TTTT.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG