Thủ tục:

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

Lĩnh vực Lĩnh vực Xuất bản
Trình tự thực hiện

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cơ sở in có một trong các thay đổi về tên gọi, địa chỉ, thành lập chi nhánh, chia tách hoặc sáp nhập thì cơ sở in phải làm thủ tục đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm..
- Cơ sở in có nhu cầu cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông sở tại.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông sở tại phải cấp đổi giấy phép; trường hợp không cấp lại giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang, số 274 Đại lộ Tân Trào, P Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Qua hệ thống bưu chính.
- Nộp qua mạng Internet.
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm bao gồm:
a. Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép;
b. Bản chính giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm;
c. Giấy tờ chứng minh về việc có một trong các thay đổi quy định tại khoản 6 Điều 32 Luật Xuất bản.
b) Số lượng hồ sơ:    01(bộ)

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
Lệ phí (nếu có): Theo quy định của Bộ Tài chính
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

(nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục): Đơn đề nghị cấp đổi giấy phép hoạt động in (Mẫu số 02 – Phụ lục II, Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Yêu cầu

(nếu có): Không có.

Cơ sở pháp lý

- Luật Xuất Bản số 19/2012/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 20/11/2012 ban hành;
- Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất Bản.

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của Sở TTTT.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG