Thủ tục:

Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài

Lĩnh vực Lĩnh vực Xuất bản
Trình tự thực hiện

Cơ sở in nhận chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sản phẩm in quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép gửi Sở Thông tin và Truyền thông.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiêp tại Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang, số 274 Đại lộ Tân Trào, P Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in gồm có:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (xuất trình bản chính Giấy phép hoạt động in hoặc đơn đăng ký hoạt động in có xác nhận của Sở Thông tin và Truyền thông);
- 02 (hai) bản mẫu sản phẩm nhận chế bản, in, gia công sau in.
b) Số lượng hồ sơ:    01(bộ)

Thời hạn giải quyết 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện - Cá nhân
- Tổ chức
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện Giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài
Lệ phí (nếu có): Chưa quy định
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

(nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):Đơn đề nghị cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (Mẫu số 05 – Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

Yêu cầu

(nếu có): Cơ sở in chỉ được nhận chế bản, in, gia công sau in cho tổ chức, cá nhân nước ngoài loại sản phẩm in phù hợp với nội dung ghi trong giấy phép hoạt động in hoặc nội dung đã được xác nhận đăng ký hoạt động.

Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của Sở TTTT.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG