Thủ tục:

Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của Địa phương (nước ngoài)

Lĩnh vực Lĩnh vực Báo chí
Trình tự thực hiện

: Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang; 274 Đại lộ Tân Trào, P Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Qua hệ thống bưu chính. 
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị (theo mẫu);
- Bản thảo tin, bài phát biểu dự kiến đăng;
b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ) bản chính. 

Thời hạn giải quyết 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ.
Kết quả thực hiện Văn bản đồng ý
Lệ phí (nếu có): Không có
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

(nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):
Mẫu 05/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014

Yêu cầu

(nếu có): Không có

Cơ sở pháp lý

Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. 

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của Sở TTTT.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG