Thủ tục:

Cho phép họp báo (nước ngoài)

Lĩnh vực Lĩnh vực Báo chí
Trình tự thực hiện

Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam, đoàn khách nước ngoài thăm Việt Nam theo lời mời của các cơ quan Bộ, ngành địa phương hoặc cơ quan nhà nước khác của Việt Nam có nhu cầu tổ chức họp báo tại Tuyên Quang thì gửi hồ sơ đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ít nhất 02 ngày làm việc trước khi tiến hành họp báo. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông Tuyên Quang; 274 Đại lộ Tân Trào, P Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.
- Hoặc qua hệ thống bưu điện.
Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:
Đơn đề nghị (theo mẫu);
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh.
Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

khai (nếu có và đính kèm ngay sau thủ tục):
Mẫu 02/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014

Yêu cầu

(nếu có):
- Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó.
- Không vi phạm các quy định tại Điều 10 Luật Báo chí.
- Phải đăng ký bằng văn bản chậm nhất trước 48 giờ. 

Cơ sở pháp lý

- Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. 

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của Sở TTTT.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG