Thủ tục:

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

Lĩnh vực: Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
Trình tự thực hiện:

1. Tổ chức có nhu cầu lập hồ sơ gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi lắp đặt thiết bị thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh;
2. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm xét cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh. Trường hợp không cấp đăng ký, Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông sở; 274 Đại lộ Tân Trào, P Minh Xuân, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Hồ sơ sửa đổi,bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh được quy định như sau:
a) Văn bản đề nghị nêu rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung;
b) Đối với trường hợp thay đổi địa điểm lắp đặt, cần có bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản gốc để đối chiếu văn bản chứng minh quyền sở hữu, thuê, mượn địa điểm mới.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  -Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Lệ phí (nếu có):  Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): 

 

Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

Không có

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình;
- Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2016 cùa Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các biểu mẫu Tờ khai đăng ký, Đơn đề nghị cấp Giấy phép, Giấy Chứng nhận, Giấy phép và Báo cáo nghiệp vụ theo quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP ngày 30/6/2016.

 

- Đối với các thủ tục hành chính cấp 1,2. Sau khi hoàn thiện hồ sơ nộp tại Bộ phận Một cửa của Sở TTTT.
- Đối với các thủ tục hành chính cấp 3,4. Xin mời đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến để theo dõi kết quả.

SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG